Giới thiệu công ty - Tin tức Sự kiện - Sơ đồ đường đến công ty - Liên hệ - Trợ giúp - Chương trình khuyến mại
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non tư thục Sao Mai năm học 2011-2012
TRƯỜNG MN TƯ THỤC SAO MAI                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN ĐD CHA MẸ HỌC SINH                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 01/KH-BĐDCMHS                                                                        Hoà Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2011

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

trường mầm non tư thục Sao Mai năm học 2011-2012

------*-----

         IMG_5570

- Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGĐT ngày 28

tháng 3năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non tư thục Sao Mai;

- Căn cứ Kế hoạch công tác giảng dạy năm 2011-2012 của trường Mầm non tư thục Sao Mai và tình hình

thực tế.Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (Ban ĐDCMHS) xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội

dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch chăm sóc, giảng dạy của nhà

trường năm học 2011-2012 và thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong từng thời gian do Ban đại diện

cha, mẹ học sinh trường đề ra.

- Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương, chính sách về giáo dục mầm non, về quy

tắc văn hóa ứng xử trong giao tiếp đối với cha, mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên của trường trước trẻ nhằm

giáo dục nhân cách, đạo đức của trẻ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường

nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy học và chất lượng mỗi bữa ăn cho trẻ; phối hợp với nhà

trường trong việc xây dựng phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

- Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức trẻ; giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. Thay mặt

cha,mẹ học sinh toàn trường cùng nhà trường thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, giáo viên và các cháu

bị bệnh hiểm nghèo, tại nạn rủi ro; Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, thông tin của phụ huynh học sinh để

kịp thời phản ánh, trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường có biện pháp giải quyết.

- Đảm bảo hoạt động đúng quy chế của Ngành giáo dục, của nhà trường và quy định của Pháp luật hiện hành.

II. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG:

- Ban ĐDCMHS trường được tổ chức trong mỗi năm học, là cầu nối giữ nhà trường với chính quyền địa

phương và quần chúng nhân dân;

- Ban ĐDCMHS lớp do cha, mẹ học sinh các lớp thống nhất bầu ra;

- Ban ĐDCMHS trường do Ban đại diện học sinh lớp bầu ra tại cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

toàn trường, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Ban ĐDCMHS trường chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của Ban đại cha, mẹ

học sinh lớp và có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất với Ban giám hiệu nhà trường, chủ động trong các

hoạt động nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc dạy và học.

* Danh sách Ban ĐDCMHS trường năm học 2011-2012 gồm 5 thành viên:

1. Ông: Đỗ Thanh Xuân         - Trưởng ban

2. Ông: Vũ Minh Ngọc           - Phó trưởng ban

3. Bà: Hà Lê Phương               - Phó trưởng ban

4. Ông: Đỗ Duy Sâm               - Ủy viên

5. Ông: Trần Công Hòa           - Ủy viên

1. Chế độ họp:

- Họp định kỳ: Mỗi tháng họp 01 lần, vào ngày thứ 7 tuần cuối của tháng.

- Họp đột xuất: Căn cứ vào tình hình thực tế, Trưởng ban ĐDCMHS trường triệu tập các cuộc họp đột xuất

sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng.

- Họp toàn thể phụ huynh học sinh: Mỗi năm học tổ chức 03 lần (đầu năm học; kết thúc học kỳ I; cuối năm

học).

2. Công tác thông tin:

- Ban ĐDCMHS trường căn cứ ý kiến của các Ban ĐDCMHS lớp để kiến nghị với nhà trường về những

biện pháp cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học của trường; về tổ chức và quản lý các

hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản hồi từ phụ huynh học sinh toàn trường như: Môi trường, trình độ

sư phạm, điều kiện lớp học, chế độ ăn uống, nuôi dưỡng, thái độ phục vụ của cán bộ, giáo viên... để kịp

thời trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp giải quyết.

3. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,

giáo dục trẻ của toàn nhà trường và từng nhóm, lớp;

- Hàng tháng, Ban ĐDCMHS trường phân công cho ĐDCMHS lớp dự giờ và dự tổ chức các hoạt động

cho trẻ ở các nhóm, lớp; kiểm tra thực đơn và quy trình thực hiện chế biến, tổ chức chế độ ăn uống, dinh

dưỡng và sinh hoạt của trẻ.

- Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, giám sát việc thu, chi và công khai tài chính đối với tiền

ăn hàng ngày của trẻ.

4. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động:

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm học như: Khai giảng, Tết trung thu,

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sơ kết học kỳ I, các Hội thi của Cô và Trẻ, Tổng kết năm học và Lễ ra

trường cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, các chuyến dã ngoại, trại hè

cho trẻ.

5. Thành lập và sử dụng quỹ hoạt động của ĐDCMHS: Quỹ được thành lập trên cơ sở dự trù kinh phí

đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban ĐDCMHS trường trong năm học. Quỹ được huy động

từ cha,me học sinh đóng góp trên tinh thần tự nguyện theo Nghị quyết đã thông qua tại cuộc họp đầu

năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

* Quản lý và sử dụng Quỹ:

- Trưởng Ban ĐDCMHS lớp chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh

phí được đóng góp quỹ lớp và nguồn tài trợ, hiện vật được biếu, tặng và chỉ sử dụng sau khi đã được

toàn thể cha mẹ học sinh lớp nhất trí. Hàng tháng, quý, Ban ĐDCMHS lớp có trách nhiệm lập báo cáo

công khai tình hình thu, chi và quyết toán kinh phí hoạt động tại cuộc họp cha, mẹ học sinh lớp.

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của trường trong năm học, Ban ĐDCMHS trường lập dự toán các nội

dung chi,sau khi đã thống nhất về nội dung chi, mức chi với các cha, mẹ học sinh và chỉ sử dụng kinh phí

khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến. Hàng tháng, quý, Ban

ĐDCMHS trường có trách nhiệm lập báo cáo công khai tình hình thu, chi và quyết toán kinh phí hoạt

động tại các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp và tại Hội nghị phụ huynh toàn

trường .

- Mọi hoạt động của Ban ĐDCMHS trường được đặt dưới sự kiểm soát của các bậc cha, mẹ học sinh,

bất kỳ hành vi vi phạm nào đều bị xử lý nghiêm khắc.

6. Nội dung hoạt động của Ban ĐDCMHS trường năm học 2011-2012:

- Tháng 8, 9/2011: Đầu năm học mới, ổn định tổ chức Ban ĐDCMHS và xây dựng kế hoạch hoạt động

của Ban ĐDCMHS trường, chăm lo tốt sức khỏe cho học sinh; triển khai vận động đóng góp quỹ năm

2011-2012; Phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu; chúc mừng Lễ khai giảng đầu năm học mới.

Phân công nhiệm vụ các Ban ĐDCMHS lớp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các

chính sách, chế độ đối với các cháu,,quan tâm đến số lượng, chất lượng dinh dưỡng các bữa ăn, về

điều kiện, vật chất để kịp thời đề xuất cácphương án tổ chức tốt hơn với nhà trường.

- Tháng 10/2011: Phân công các đồng chí thay mặt Ban đại diện CMHS trường chúc mừng nhân ngày

Phụ nữ Việt Nam 20/10; phối hợp với Ban ĐDCMHS lớp tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chính

sách, chế độđối với các cháu.

- Tháng 11/2011: Phân công các đồng chí thay mặt Ban ĐDCMHS trường chúc mừng đội ngũ cán bộ,

nhân viên làm công tác gián tiếp giảng dạy trong nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phố

i hợp kiểm tra thực hiện nội quy trường, lớp, nâng cao chất lượng học tập và vui chơi của các cháu.

- Tháng 12/2011: Phối hợp với nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ I và đề ra kế hoạch của học kỳ II và

thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát đã đề ra.

- Tháng 01/2012: Phối hợp với nhà trường tổ chức các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoài trời làm quen

với môi trường và chia sẻ với các trẻ kém may mắn hơn trong cuộc sống, như: Trung tâm bảo trợ xã hội,

trại trẻ mồ côi, trẻ khuyết tât...; khuyến cáo các phụ huynh, giáo viên phòng lạnh, giữ ấm cho trẻ và phối

hợp kiểm tra định kỳ.

- Tháng 2/2012: Tiếp tục thực hiện kế hoạch của học kỳ II, nắm bắt tình hình sức khỏe các cháu sau kỳ

nghỉ đón Tết Nguyên đán; Tiếp tục phối hợp duy trì công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính

sách, chế độ đối với các cháu, quan tâm đến số lượng, chất lượng dinh dưỡng các bữa ăn, về điều kiện,

vật chất để kịp thời đề xuất các phương án tổ chức tốt hơn với nhà trường.

- Tháng 3/2012: Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 đội ngũ nữ cán bộ, nhân viên làm việc gián tiếp

giảng dạy;Tiếp tục phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong nhà trường.

- Tháng 4/2012: Tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên đã đề ra của Ban ĐDCMHS trường; Hỗ trợ,

cùng nhà trường tổ chức lễ Tổng kết năm học và chuẩn bị trao quà lưu niệm cho các cháu mẫu giáo lớp

5 tuổi ra trường.

- Tháng 5/2012: Phối hợp, hỗ trợ tổ chức lễ Tổng kết năm học và tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)

trước khi nghỉ hè cho các cháu; Phân công nhiệm vụ hoạt động công tác trong dịp hè; Tổng kết hoạt động

của Ban ĐDCMHS trường năm học 2011-2012.

7. Dự kiến chi phí các hoạt động trong năm học 2011-2012:

Số TT

Nội dung chi

Diễn giải

Thành tiền

01

Chúc mừng Lễ khai giảng

01 lẵng hoa (300.00đ) + quà trị giá 1.000.000đ

1.300.000đ

02

Chúc mừng 20/10

01 lẵng hoa(300.00đ) + 20 xuất quà trị giá 100.000đ/xuất (cho nữ cán bộ gián tiếp)

2.300.000đ

03

Chúc mừng 20/11

01 lẵng hoa(300.00đ) + 20 xuất quà trị giá 100.000đ/xuất (cho cán bộ gián tiếp)

2.300.000đ

04

Chúc mừng 08/3

01 lẵng hoa(300.00đ) + 20 xuất quà trị giá 100.000đ/xuất (cho nữ cán bộ gián tiếp)

2.300.000đ

05

Tết Nguyên đán

Quà Tết chúc mừng chung toàn trường

1.000.000đ

06

Lễ Sơ kết+Tổng kết

Quà cho các lớp + tặng vở cho các cháu lớp 5 tuổi ra trường

1.500.000đ

07

Tết Trung thu

Quà liên hoan cho 12 lớp

2.000.000đ

08

Quốc tế Thiếu nhi 01/6

Quà liên hoan cho 12 lớp

2.000.000đ

09

Hội thi Cô và Cháu; Mẹ và Bé...

Quà cho một số giải cao/nội dung (Cô, Cháu, Mẹ, Bé) + 2 lẵng hoa chúc mừng Hội thi

2.500.000đ

10

Các hoạt động khác (cắm trại, dã ngoại, thăm các Trung tâm bảo trợ xã hội...)

- Quà cho các cháu

- Quà cho trẻ tại Trung tâm bảo trợ xã hội...

4.000.000đ

11

Hỗ trợ

Quà thăm các cháu trong trường ốm, đau nặng, tai nạn rủi ro...

2.500.000đ

12

Chi khác (đám hiếu...)

300.000đ/đám

2.400.000đ

13

Dự phòng


800.000đ

Tổng cộng:

26.900.000đ

Bản dự kiến chi trên đây chỉ bao gồm các nội dung chi chung với quy mô toàn trường, các hoạt động

chung mang tính tổng thể, còn các hoạt động riêng tại các lớp với các Cô giáo trực tiếp trên lớp và

các cháu do Ban ĐDCMHS lớp tự thống nhất nội dung để thực hiện.

III. GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể: Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban ĐDCMHS trường, lớp được thực

hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non tư thục Sao Mai.

 

2. Dự kiến huy động đóng góp quỹ hoạt động:

Trên cơ sở dự kiến tổng chi cho các hoạt động trong năm học 2011-2012 là 26.900.000đồng, dự kiến

mức đóng góp như sau:

- Đóng góp: 90.000đ (chín mươi nghìn)/01 học sinh/năm học (có thể chia làm 02 đợt đóng góp theo kỳ).

- Tổng số học sinh: 290 học sinh x 90.000đ = 26.100.000đ.(Hai sáu triệu, một trăm đồng)

- Số còn lại, dự kiến các cháu nhập học sau đóng góp hoặc từ nguồn khác: khoảng 800.000đ đến

1.000.000đ.

- Khuyến khích, kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ về tình thần, vật chất của Cha, Mẹ học sinh và của các tổ chức

, cá nhân hảo tâm cho hoạt động của quỹ đạt hiệu quả.

- Quản lý quỹ do đ/c Hà Lê Phương - Phó trưởng ban làm thủ quỹ.

- Đề xuất chi quỹ do Ban ĐDCMHS trường thực hiện, có chứng từ hợp lệ và chi đúng nội dung kế hoạch

của Ban ĐDCMHS trường đã đề ra.

- Việc công khai quỹ được thực hiện hàng tháng, kiểm tra quỹ do Ban ĐDCMHS trường thực hiện hàng

quý hoặc đột suất theo yêu cầu của đa số phụ huynh học sinh.

Căn cứ kế hoạch này, Ban ĐDCMHS trường sẽ phối hợp cùng nhà trường và các Ban ĐDCMHS lớp tổ

chức thực hiện đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ về

giáo dục đã đề ra./.

Nơi nhận: TM. BAN ĐDCMHS TRƯỜNG

- BGH trường MNTTSM  để p/                                                                                                       


- Các Ban ĐDCMHS lớp thực hiện;

- Cha, mẹ học sinh (để biết);

- Trang mamnonsaomai.com.vn;

- Lưu: BĐDCMHS,(S300b).


                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                   Đỗ Thanh Xuân.